Rath Mal Kadure- Viraj Bhathiya

  • Main Artist: Viraj Bhathiya
  • Music: Sadeeptha Gunawardhana
  • Lyrics: Dr.Lankathilaka Jayasinghe