Jeevithe-Shiksha

  • Main Artist: Shiksha
  • Music: Jagath Rasnayake
  • Lyrics: Jagath Rasnayake
  • Video Production: VIDCAP